Ysgol Tal-y-bont
Diwrnod Blêr

Roedd sebon eillio, blawd, toes a phob math o weithgareddau i'w gweld yn y Cyfnod Sylfaen wrth i'r plant fwynhau dysgu drwy chwarae yn y diwrnod blêr.

 
Cogurdd

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth Cogurdd yn ddiweddar.  Roedd sgiliau paratoi a choginio'r plant yn wych wrth iddynt greu salad groegaidd.  Bydd Catrin yn cynrychioli'r ysgol yn y rownd nesaf wrth iddi baratoi crep a cawl minestrone, pob lwc i ti Catrin.

 
Cinio Nadolig

Cinio Nadolig a Ray Ceredigion

Mae traddodiad anrhydeddus o weini bwyd o’r safon uchaf yn Ysgol Tal-y-bont ac roedd cinio Nadolig eleni eto yn flasus tu hwnt. Diolch yn fawr i Mrs Jones, Mrs James, Natalie a Lisa am eu gwaith paratoi, nid yn unig ar gyfer y Nadolig ond ar hyd y flwyddyn.

Ar ôl cinio roedd hi’n braf iawn i groesawu Ray Ceredigion atom unwaith eto i gynnal sesiwn o ail-gylchu hen ddefnyddiau i greu gwrthrychau hollol newydd. Roedd hi’n hyfryd iawn i weld plant o bob oed yn helpu ei gilydd gan gynnwys clirio’r neuadd ar ddiwedd y prynhawn!

 
PROSIECT LLESOL

Dros y misoedd diwethaf mae Ysgol Gymunedol Tal-y-bont wedi bod yn cynnal nifer o weithgareddau yn lleol i deuluoedd yr ardal. Cafwyd grant sylweddol o £4,000 gan ‘Teuluoedd yn Gyntaf’ Ceredigion i ddechrau’r gweithgareddau ar ddiwedd 2014 a grant ychwanegol o £400 ym mis Hydref 2015.

Fel ysgol roeddem yn dechrau gweld patrwm o fwy a mwy o blant yr ysgol yn ein cyrraedd heb lawer o’r sgiliau cymdeithasol angenrheidiol, yn enwedig o ran siarad a gwrando.

Roeddem ni wedi trefnu llawer o ddigwyddiadau yn yr ysgol, yn aml mewn cydweithrediad gyda’r Cylch Meithrin, er mwyn ceisio hyrwyddo’r elfennau hyn ond ychydig o’r rhieni targed fyddai’n mynychu pethau fel ‘Iaith a Chwarae’ a sesiwn deuluol gweithgareddau Celf y Nadolig.

Danfonwyd holiadur at rieni’r ysgol yn gofyn barn am y syniad o gynnal gweithgareddau lleol a gofynnwyd am farn y plant hefyd cyn bwrw ati i drefnu digwyddiadau.

Penderfynwyd ceisio am nawdd i drefnu digwyddiadau ar ôl ysgol i deuluoedd, gan ein bod hefyd wedi sylweddoli mai cyfleodd cyfyng fyddai gan nifer o’r plant yma i ddatblygu eu medrau cymdeithasol y tu hwnt i’r pentref ee ddim yn cael gwersi nofio / dawnsio, ddim yn mynd chwarae pêl-droed / ymuno mewn gweithdai drama.

Wrth ddechrau cynllunio, roedd gennym rhwng 5 a 10 teulu yr oeddem yn gobeithio byddai’n mynychu’r digwyddiadau hyn ond roeddem yn pwysleisio fod croeso i bawb i ymuno gan gynnwys brodyr a chwiorydd h?n a oedd mewn ysgolion uwchradd. Roedd hi’n amod y dylai plant fod yna gyda’u rhieni, neu gydag aelod o’r teulu oedd yn oedolyn.

Mae’r prosiect wedi bod yn boblogaidd iawn ac mae’n anodd bod yn bendant faint o deuluoedd sydd wedi mynychu gan fod y digwyddiadau mor wahanol. Rydym yn amcangyfri ein bod wedi llwyddo i ddenu dros 20 o deuluoedd sydd wedi cefnogi o leiaf un digwyddiad a bod dros 50 o bobl yn y gweithgareddau mwyaf poblogaidd gyda chyfartaledd o tua 25. Tan yn ddiweddar iawn, nid oeddem wedi codi tâl ar gyfer y gweithgareddau ac roedd hynny wedi cynnwys lluniaeth ysgafn, cludiant a thocyn am ddim i sinema’r Canolfan Celfyddydau a chludiant a mynediad i’r pwll nofio.

Y mae wedi bod yn galonogol i nodi bod ein gweithgareddau mwyaf diweddar wedi cynnwys plant o 6 ysgol leol – Ysgol Tal-y-bont, Ysgol Llangynfelyn, Ysgol Craig yr Wylfa, Ysgol Rhydypennau, Ysgol Penweddig ac Ysgol Penglais. Mae hyn profi fod gan y gweithgareddau apêl eang iawn a bod plant ac oedolion yn mwynhau mynychu.

Penderfynwyd y byddem yn cynnal rhai digwyddiadau yn yr ysgol a rhai yn y Neuadd Goffa. Roeddwn yn awyddus i wneud hyn gan ei fod yn cadarnhau lle’r ysgol fel rhan fywiog a chreiddiol i’r gymdeithas. Fel arfer mae’r hyn a drefnwyd yn y Neuadd Goffa wedi bod yn fwy poblogaidd  a chredwn fod hynny oherwydd bod llai o gysylltiad gyda ‘gweithgaredd ysgol’.

Mae’r prosiect wedi gweithio’n dda iawn o ran trefnu gweithgareddau a digwyddiadau amrywiol sydd wedi apelio at y plant a’u rhieni. Fe wnaeth presenoldeb aelodau o staff yr ysgol ymhob gweithgaredd lwyddo i gryfhau’r cysylltiad gyda nifer o deuluoedd. Roedd penodi person i gydlynu’r digwyddiadau wedi bod yn hollbwysig i sicrhau bod y teuluoedd targed yn cael digon o wybodaeth am y gweithgareddau ac yn cael eu hatgoffa i fynychu’n gyson. Rydym hefyd wedi cydweithio gyda Chanolfan Deuluol Borth gyda’r ochr gweinyddol.

Mae cynnwys lluniaeth ysgafn ar gyfer y gweithgareddau wedi ychwanegu llawer at yr elfen lles yr oeddem yn cynllunio ar ei gyfer. Mae hi wedi bod yn galonogol fod llawer o rieni wedi bodloni i gymryd cyfrifoldebau mewn rhai o’r nosweithiau hyn ee gwneud te / golchi llestri / clirio byrddau; rhieni sydd ddim wedi bod yn rhan o Gymdeithas Rieni’r Ysgol yn aml fyddai'r rhain.

Mae hi wedi bod yn braf clywed y plant yn siarad am y gweithgareddau nol yn yr ysgol ar ôl y digwyddiadau ac yn annog eu ffrindiau i ddod i’r gweithgaredd nesaf hefyd yn brawf o’r llwyddiant.

Fel ysgol, credwn bod yr hyn sydd wedi digwydd eisoes wedi bod yn adnodd bwysig i’r pentref ac yn gynyddol bwysig i ardal ehangach o gwmpas y pentref. Credwn hefyd ei bod yn bwysig nodi ein bod wedi llwyddo i drefnu cyfleodd cymdeithasol yn y pentref ar gyfer teuluoedd sydd ddim yn draddodiadol yn mynychu digwyddiadau lleol.

 
Cyngerdd Nadolig

Cyngerdd Nadolig

Cynhaliwyd ein cyngerdd Nadolig eleni yng Nghapel Bethel. Roedd hi’n hyfryd i weld yr adeilad mor llawn a chymaint o drigolion lleol a chyn ddisgyblion wedi dod i gefnogi’r ysgol unwaith eto. Hoffwn ddiolch i’r gweinidog y Parch Richard Lewis a swyddogion y capel am adael i ni ddefnyddio’r adeilad ac i Mr Ieuan Morgan, Mrs Myfanwy James a Phwyllgor y Neuadd am ganiatáu i ni gynnal y parti yno ar ôl y gwasanaeth hefyd.

Cyflwyniad unigryw am stori’r geni oedd y thema eleni gyda’r plant yn tynnu cracyrs a’r cynnwys yn rhoi symbolau gwahanol i ni ac yn ein harwain at y preseb ac at eni Iesu Grist. Roedd hi’n amlwg fod y gynulleidfa a’r plant wrth eu boddau ar y noson ac roedd y cyfan wedi ei wau yn gelfydd at ei gilydd yn llwyddiannus iawn. 

Hoffwn i ddiolch yn fawr i Miss Morris am gydlynu’r perfformiad, i’r holl staff am eu gwaith yn paratoi’r plant mor drwyadl ac i’r rhieni hefyd am gynorthwyo gyda dysgu’r geiriau, y caneuon a’r gwisgoedd. Roedd sawl un o’r gynulleidfa wedi nodi fod y perfformiad yn un uchelgeisiol ac roeddem i gyd yn hynod falch o dderbyn canmoliaeth ar y noson ac ar wefannau cymdeithasol. Pob clod i’r plant am ddysgu eu darnau mor arbennig ac am eu perfformiadau cofiadwy.

Hoffwn i ddiolch yn fawr i aelodau gweithgar y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon am roi o’u hamser i baratoi ar gyfer y noson ac am weithio mor galed i sicrhau fod pawb wedi mwynhau eu hunain. Diolch yn fawr i bawb wnaeth gyfrannu at y raffl a llongyfarchiadau i bawb a enillodd gwobr.

Credwn fod cynnal noson fel hon hyn yn atgyfnerthu ymdrechion yr ysgol i fod yn gynhwysol ac yn  sicrhau ein bod yn rhan bwysig o’r gymuned leol yn ogystal â chael cyfle i gyfrannu i’r gymuned ehangach.

Ennillwyr Raffl Fawr Nadolig

205 Ynyr Siencyn               85 Beryl Davies                   190 Leah Rees                    497 Dave Williams

218 Betsan Siencyn         169 Lliwen Glwys                491 Jenny Dingle                 156 Owain Bonsall

711 Liz Roberts                 517 Libby Foulkes               442 Sonia Hughes               769 Jenny Davies

587 Laura Jenkins           553 Iori Jones                       14 Jenny Davies                   703 Dexter Farr

221 Glesni Roberts

 

 
<< Cychwyn < Yn ôl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL