Ysgol Tal-y-bont
Cwis Llyfrau Cenedlaethol

Llongyfarchiadau i dîm blynyddoedd 3 a 4 ar gyrraedd y rownd genedlaethol yng nghystadleuaeth y cwis llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru. Gwnaeth y plant berfformio a thrafod yn wych, da iawn. Yn ystod y diwrnod roedd cyfle i gwrdd â'r awdur Nicholas Daniels. Edrychwn ymlaen at ei gweld yn perfformio yn y barbeciw. Diolch yn fawr iawn i Siôn Pennant am ysgrifennu'r sgript, Miss Morris am hyfforddi'r plant a'r rhieni a ddaeth i'n cefnogi. 

altalt

 
Tai Ceredigion

Bu disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn ymweld â th? newydd Tai Ceredigion ym Maes-y-deri. Roedd y plant wedi cynnal cystadleuaeth i enwi'r t? gyda Swyn Ceulan yn fuddugol.

alt

 
Mabolgampau

Cafwyd diwrnod heulog braf ar gyfer y mabolgampau eleni, y tro cyntaf i'r tywydd fod mor braf ers nifer o flynyddoedd. Roedd cystadlu brwd ymhob ras gyda Leri'n cipio'r darian am y pwyntiau uchaf. Diolch yn fawr iawn i'r Gymdeithas Rieni am drefnu'r lluniaeth ac am brynu’r sachau newydd, hefyd i rieni blynyddoedd 5 a 6 am gynorthwyo. Diolch hefyd i 'D?r Ty-nant' am ei cefnogaeth eleni eto.

 

altaltalt

 
Glanllyn

Bu disgyblion blynyddoedd 5 a 6 am dridiau yng Nglan-llyn yr wythnos ddiwethaf.  Cafwyd tywydd braf i fwynhau'r holl weithgareddau.

altaltalt

 
Ymwelydd o Falawi

Ddiwedd mis Mai cafodd Ysgol Tal-y-Bont y fraint o groesawu athro holl ffordd o gyfandir Affrica i dreulio amser gyda ni yn yr ysgol. Davie James Sande yw’r ail athro o Ysgol Nkope Hill ym Malawi i ddod draw atom fel rhan o Brosiect Cysylltu Dosbarthiadau’r Cyngor Prydeinig.

Er ei siwrnai hir, o’r eiliad y cyrhaeddodd roedd yn awyddus iawn i weld pob agwedd ar fywyd ysgol yma yng Nghymru, a manteisio ar unrhyw gyfle i gwrdd â phobl yr ardal a dysgu am ein hanes a’n diwylliant. “Gallaf gysgu ar ôl mynd yn ôl i Falawi!” meddai “Rwyf am fanteisio i’r eithaf ar y profiad amhrisiadwy hwn”

Cafwyd gwasanaeth arbennig iddo i’w groesawu i Ysgol Tal-y-bont lle bu’r plant yn canu, perfformio, dawnsio a chwarae offerynnau. Roedd wrth ei fodd yn gwrando ar y delyn am y tro cyntaf! Yna dangosodd luniau i’r plant o’i ysgol a’i deulu ym Malawi. Roedd hi’n agoriad llygad ei glywed yn sôn am ei ddosbarth o 75 o blant a phob un yn eistedd ar lawr, heb ddesgiau nac adnoddau o unrhyw fath.

Bu’n treulio amser mewn gwersi, yn cynorthwyo Mr. Jones gyda’r garddio, profodd brynhawn ‘Cymreig’ yn Ysgol Llanarth a bu’n  ymweld ag Ysgolion Llangynfelyn a Chraig yr Wylfa.

Dros y penwythnos bu’n ymweld â’r Llyfrgell Genedlaethol (ble roedd wrth ei fodd yn gweld llythyr oddi wrth Henry Livingstone!), Ystrad Fflur, Amgueddfa Ceredigion a chael taith ar y trên stêm i Bontarfynach. Estynnwyd croeso twymgalon iddo yng Nghapel Rehoboth, Tre Taliesin ac fe’i gwahoddwyd i ddweud gair am Falawi.

Wrth gwrs, roedd yn rhaid ymweld ag Eisteddfod yr Urdd ym Moncath lle bu ef â’i gyfeillion o Falawi, oedd yn aros gydag ysgolion eraill ledled Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, wrth eu boddau yn mwynhau’r cystadlu yn y pafiliwn yn  profi cynnwrf ffair am y tro cyntaf erioed a joio tynnu lluniau gyda Mistar Urdd a’r Ddraig Goch!

Dywedodd Davie ei fod wedi cael ymweliad gwerth chweil wrth ddysgu am ein dulliau ni o addysgu a chael profi’n ffordd o fyw. Ar y llaw arall, drwy’r bartneriaeth werthfawr hon mae disgyblion a staff Ysgol Tal-y-bont yn dysgu llawer mwy nag sy’n bosibl mewn unrhyw lyfr am un o gyfandiroedd mwyaf diddorol y byd. Edrychaf ymalen yn arw i weld Davie eto pan fyddaf i'n ymweld â Malawi ym Mis Medi.

Mrs Rhys

Diolch yn fawr iawn i Mrs Llio Rhys a'r teulu am ddarparu llety a gofalu am Davie yn ystod ei ymweliad.

 

altalt

 
<< Cychwyn < Yn ôl 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL