Cyngerdd Nadolig

Cyngerdd Nadolig

Cynhaliwyd ein cyngerdd Nadolig eleni yng Nghapel Bethel. Roedd hi’n hyfryd i weld yr adeilad mor llawn a chymaint o drigolion lleol a chyn ddisgyblion wedi dod i gefnogi’r ysgol unwaith eto. Hoffwn ddiolch i’r gweinidog y Parch Richard Lewis a swyddogion y capel am adael i ni ddefnyddio’r adeilad ac i Mr Ieuan Morgan, Mrs Myfanwy James a Phwyllgor y Neuadd am ganiatáu i ni gynnal y parti yno ar ôl y gwasanaeth hefyd.

Cyflwyniad unigryw am stori’r geni oedd y thema eleni gyda’r plant yn tynnu cracyrs a’r cynnwys yn rhoi symbolau gwahanol i ni ac yn ein harwain at y preseb ac at eni Iesu Grist. Roedd hi’n amlwg fod y gynulleidfa a’r plant wrth eu boddau ar y noson ac roedd y cyfan wedi ei wau yn gelfydd at ei gilydd yn llwyddiannus iawn. 

Hoffwn i ddiolch yn fawr i Miss Morris am gydlynu’r perfformiad, i’r holl staff am eu gwaith yn paratoi’r plant mor drwyadl ac i’r rhieni hefyd am gynorthwyo gyda dysgu’r geiriau, y caneuon a’r gwisgoedd. Roedd sawl un o’r gynulleidfa wedi nodi fod y perfformiad yn un uchelgeisiol ac roeddem i gyd yn hynod falch o dderbyn canmoliaeth ar y noson ac ar wefannau cymdeithasol. Pob clod i’r plant am ddysgu eu darnau mor arbennig ac am eu perfformiadau cofiadwy.

Hoffwn i ddiolch yn fawr i aelodau gweithgar y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon am roi o’u hamser i baratoi ar gyfer y noson ac am weithio mor galed i sicrhau fod pawb wedi mwynhau eu hunain. Diolch yn fawr i bawb wnaeth gyfrannu at y raffl a llongyfarchiadau i bawb a enillodd gwobr.

Credwn fod cynnal noson fel hon hyn yn atgyfnerthu ymdrechion yr ysgol i fod yn gynhwysol ac yn  sicrhau ein bod yn rhan bwysig o’r gymuned leol yn ogystal â chael cyfle i gyfrannu i’r gymuned ehangach.

Ennillwyr Raffl Fawr Nadolig

205 Ynyr Siencyn               85 Beryl Davies                   190 Leah Rees                    497 Dave Williams

218 Betsan Siencyn         169 Lliwen Glwys                491 Jenny Dingle                 156 Owain Bonsall

711 Liz Roberts                 517 Libby Foulkes               442 Sonia Hughes               769 Jenny Davies

587 Laura Jenkins           553 Iori Jones                       14 Jenny Davies                   703 Dexter Farr

221 Glesni Roberts