PROSIECT LLESOL

Dros y misoedd diwethaf mae Ysgol Gymunedol Tal-y-bont wedi bod yn cynnal nifer o weithgareddau yn lleol i deuluoedd yr ardal. Cafwyd grant sylweddol o £4,000 gan ‘Teuluoedd yn Gyntaf’ Ceredigion i ddechrau’r gweithgareddau ar ddiwedd 2014 a grant ychwanegol o £400 ym mis Hydref 2015.

Fel ysgol roeddem yn dechrau gweld patrwm o fwy a mwy o blant yr ysgol yn ein cyrraedd heb lawer o’r sgiliau cymdeithasol angenrheidiol, yn enwedig o ran siarad a gwrando.

Roeddem ni wedi trefnu llawer o ddigwyddiadau yn yr ysgol, yn aml mewn cydweithrediad gyda’r Cylch Meithrin, er mwyn ceisio hyrwyddo’r elfennau hyn ond ychydig o’r rhieni targed fyddai’n mynychu pethau fel ‘Iaith a Chwarae’ a sesiwn deuluol gweithgareddau Celf y Nadolig.

Danfonwyd holiadur at rieni’r ysgol yn gofyn barn am y syniad o gynnal gweithgareddau lleol a gofynnwyd am farn y plant hefyd cyn bwrw ati i drefnu digwyddiadau.

Penderfynwyd ceisio am nawdd i drefnu digwyddiadau ar ôl ysgol i deuluoedd, gan ein bod hefyd wedi sylweddoli mai cyfleodd cyfyng fyddai gan nifer o’r plant yma i ddatblygu eu medrau cymdeithasol y tu hwnt i’r pentref ee ddim yn cael gwersi nofio / dawnsio, ddim yn mynd chwarae pêl-droed / ymuno mewn gweithdai drama.

Wrth ddechrau cynllunio, roedd gennym rhwng 5 a 10 teulu yr oeddem yn gobeithio byddai’n mynychu’r digwyddiadau hyn ond roeddem yn pwysleisio fod croeso i bawb i ymuno gan gynnwys brodyr a chwiorydd h?n a oedd mewn ysgolion uwchradd. Roedd hi’n amod y dylai plant fod yna gyda’u rhieni, neu gydag aelod o’r teulu oedd yn oedolyn.

Mae’r prosiect wedi bod yn boblogaidd iawn ac mae’n anodd bod yn bendant faint o deuluoedd sydd wedi mynychu gan fod y digwyddiadau mor wahanol. Rydym yn amcangyfri ein bod wedi llwyddo i ddenu dros 20 o deuluoedd sydd wedi cefnogi o leiaf un digwyddiad a bod dros 50 o bobl yn y gweithgareddau mwyaf poblogaidd gyda chyfartaledd o tua 25. Tan yn ddiweddar iawn, nid oeddem wedi codi tâl ar gyfer y gweithgareddau ac roedd hynny wedi cynnwys lluniaeth ysgafn, cludiant a thocyn am ddim i sinema’r Canolfan Celfyddydau a chludiant a mynediad i’r pwll nofio.

Y mae wedi bod yn galonogol i nodi bod ein gweithgareddau mwyaf diweddar wedi cynnwys plant o 6 ysgol leol – Ysgol Tal-y-bont, Ysgol Llangynfelyn, Ysgol Craig yr Wylfa, Ysgol Rhydypennau, Ysgol Penweddig ac Ysgol Penglais. Mae hyn profi fod gan y gweithgareddau apêl eang iawn a bod plant ac oedolion yn mwynhau mynychu.

Penderfynwyd y byddem yn cynnal rhai digwyddiadau yn yr ysgol a rhai yn y Neuadd Goffa. Roeddwn yn awyddus i wneud hyn gan ei fod yn cadarnhau lle’r ysgol fel rhan fywiog a chreiddiol i’r gymdeithas. Fel arfer mae’r hyn a drefnwyd yn y Neuadd Goffa wedi bod yn fwy poblogaidd  a chredwn fod hynny oherwydd bod llai o gysylltiad gyda ‘gweithgaredd ysgol’.

Mae’r prosiect wedi gweithio’n dda iawn o ran trefnu gweithgareddau a digwyddiadau amrywiol sydd wedi apelio at y plant a’u rhieni. Fe wnaeth presenoldeb aelodau o staff yr ysgol ymhob gweithgaredd lwyddo i gryfhau’r cysylltiad gyda nifer o deuluoedd. Roedd penodi person i gydlynu’r digwyddiadau wedi bod yn hollbwysig i sicrhau bod y teuluoedd targed yn cael digon o wybodaeth am y gweithgareddau ac yn cael eu hatgoffa i fynychu’n gyson. Rydym hefyd wedi cydweithio gyda Chanolfan Deuluol Borth gyda’r ochr gweinyddol.

Mae cynnwys lluniaeth ysgafn ar gyfer y gweithgareddau wedi ychwanegu llawer at yr elfen lles yr oeddem yn cynllunio ar ei gyfer. Mae hi wedi bod yn galonogol fod llawer o rieni wedi bodloni i gymryd cyfrifoldebau mewn rhai o’r nosweithiau hyn ee gwneud te / golchi llestri / clirio byrddau; rhieni sydd ddim wedi bod yn rhan o Gymdeithas Rieni’r Ysgol yn aml fyddai'r rhain.

Mae hi wedi bod yn braf clywed y plant yn siarad am y gweithgareddau nol yn yr ysgol ar ôl y digwyddiadau ac yn annog eu ffrindiau i ddod i’r gweithgaredd nesaf hefyd yn brawf o’r llwyddiant.

Fel ysgol, credwn bod yr hyn sydd wedi digwydd eisoes wedi bod yn adnodd bwysig i’r pentref ac yn gynyddol bwysig i ardal ehangach o gwmpas y pentref. Credwn hefyd ei bod yn bwysig nodi ein bod wedi llwyddo i drefnu cyfleodd cymdeithasol yn y pentref ar gyfer teuluoedd sydd ddim yn draddodiadol yn mynychu digwyddiadau lleol.