Gwybodaeth Medi 2018

Diogelwch

Mae’n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod i aelod o staff os oes unrhyw newidiadau i’r drefn arferol o gasglu’ch plentyn e.e. mynd i chwarae â ffrind, perthynas yn casglu.

Dillad sbâr 

Os ydy’ch plentyn wedi benthyg dillad sbâr gan yr ysgol, a wnewch chi plîs ddychwelyd nhw mor fuan â phosib. Hefyd byddwn yn ddiolchgar i dderbyn unrhyw ddillad sbâr a fyddai’n addas i’r plant yn y dosbarth derbyn.

Arian Cinio

£2.50 y dydd, gyda phris wythnosol y prydau yn £12.50.  Carwn annog y rhieni i dalu ar ddydd Llun er mwyn bod mewn credyd yn hytrach nag mewn dyled.

Gwersi Addysg Gorfforol

Bydd angen dillad ac esgidiau addas a photel dd?r ar gyfer pob disgybl

Dosbarth Derbyn a Bl. 1 – Dydd Mercher

Bl 2 – Dydd Iau

Bl 3 a 4 – Dydd Mawrth

Bl. 5 a 6 – Dydd Mercher

Siop Ffrwythau

Er mwyn annog sgiliau rhif ac annibyniaeth bydd disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn rhedeg siop ffrwythau yn ystod amser chwarae bore bob dydd. Pris ffrwyth fydd 30c y dydd neu £1.50 yr wythnos. Bydd angen i’r plant o flynyddoedd 1-6 ddod a’r arian i wario yn y siop ffrwythau. Bydd angen i’r disgyblion dosbarth derbyn rhoi ei harian i Miss. Eleri fel arfer.

Gwisg Ysgol

Mae llywodraethwyr a Chymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol yn annog rhieni’n gryf i wisgo eu plant mewn crysau polo coch neu felyn yn dangos logo’r ysgol. Gall rhieni aros i weld ym mha dîm ysgol y gosodir eu plentyn cyn archebu dillad. Mae’r llywodraethwyr hefyd yn annog rhieni i wisgo’u plant mewn siwmper, fflîs neu hwdi o unrhyw liw sy’n dangos logo’r ysgol arnynt. Disgwylir i blant sy’n cynrychioli’r ysgol wisgo’u crysau polo neu grysau-t yn ôl y       weithgaredd.  Gellir archebu’r dillad drwy gysylltu ag Alison Jones Schoolwear neu eu prynu yn siop Ffigar yn Aberystwyth.  Gofynnir yn garedig i rieni roi enw’r plentyn ar bob dilledyn.

Pwysig

Peidiwch â dod â chnau daear neu unrhyw gynnyrch sy’n cynnwys cnau daear i safle nac adeilad yr ysgol os gwelwch yn dda.

Gwersi Offerynnol

Dydd Llun – Drymiau a Pres

Dydd Mercher – Ffliwt

Dydd Iau – Ffidil