Am yr Ysgol
Croeso

Ffotograff o Ysgol Tal-y-bontCroeso i wefan Ysgol Gymunedol Tal-y-bont. Mae’r ysgol yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn ysgol bentref draddodiadol sy’n rhan ganolog o’r ardal.

Daw’r plant atom o’r pentref gan fwyaf ac rydym yn falch o’r hyn y gallwn ei gynnig iddynt yma yn yr ysgol.

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan mewn awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig.

Mae gennym staff gweithgar, ymroddgar a brwdfrydig iawn sy’n gweithio’n galed i gynnal safonau a gwella’r ysgol yn barhaus. Mae’r rhieni a’r llywodraethwyr yn cydweithio’n agos gyda ni ac yn cyfrannu’n adeiladol er mwyn rhoi o’u gorau i’r plant.

Rhannwyd y plant yn 3 dosbarth, blynyddoedd 5 a 6, blynyddoedd 3 a 4 a'r Cyfnod Sylfaen..

Rydym yn falch iawn o safonau cyrhaeddiad yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig i ni, o gystadlu mewn gwyliau ac eisteddfodau i weithgareddau chwaraeon a chelfyddydol.

Darllenwch y Llawlyfr am ragor o wybodaeth, neu cysylltwch i drefnu ymweliad er mwyn i chi gael blas o awyrgylch a bwrlwm yr ysgol.

Hefin Jones,

Pennaeth

 

Gwybodaeth am yr ysgol ar wefan Estyn

 

 
Cynllun Ysgolion Iach

Logo Ysgolion Iach CeredigionMae Ysgol Gymunedol Tal-y-bont yn aelod gweithgar o Gynllun Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru. Mae ysgol iach yn ysgol sy’n mynd ati i hybu a diogelu iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei chymuned trwy gymryd camau cadarnhaol megis llunio polisïau, gwneud gwaith cynllunio strategol a datblygu staff, mewn perthynas â chwricwlwm, ethos ac amgylchedd ffisegol yr ysgol a’i chysylltiadau â’r gymuned.