Polisïau
Mae pob polisi ar gael i rieni ar gais / All policies are available to parents on request.

Mae pob polisi ar gael i rieni ar gais.

All policies are available to parents on request.

 
Amddiffyn Plant

Polisi Amddiffyn Plant

 
Presenoldeb a Phrydlondeb

Mae presenoldeb rheolaidd a phrydlondeb yn hollbwysig ac yn allweddol i sicrhau datblygiad addysgol a chymdeithasol pob plentyn.

Darllen y Polisi Presenoldeb a Phrydlondeb

 
Gweithdrefn Gwyno

Mae'n ofynol o dan ddeddf fod pob ysgol yn sefydlu gweithdrefnau ar gyfer delio â chwynion a rhoi cyhoeddusrwydd iddynt. Mae llywodraethwyr Ysgol Tal-y-bont wedi mabwysiadau gweithdrefn gwyno newydd yn dilyn canllawiau newydd a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar.

Os ydych chi'n teimlo yn anhapus gyda unrhyw agwedd o fywyd eich plentyn yn yr ysgol, yna mae'n bwysig eich bod yn darllen a dilyn y cyfarwyddiadau yn y weithdrefn gwynion. Os hoffech help neu os oes gennych gwestiwn ynglyn â'r drefn gwyno, yna gallwch ofyn i Miss Sioned Morris.

Darllen y Weithdrefn Gwynion

Fe fydd yr ysgol yn gwneud ei gorau i ddatrys cwynion mewn ffordd deg, ond mae hefyd yn disgwyl i rieni beidio gwneud cwynion anheg a blinderus a all effeithio ar pa mor effeithiol mae'r ysgol yn gweithredu. Mae'r llywodraethwyr hefyd wedi mabwysiadu polisi ar gwynion blinderus ac ymddygiad annerbynniol wrth wneud cwynion drwy'r weithdrefn yma.

Darllen y Polisi Gweithredoedd Annerbyniol

 
Ymddygiad

Mae'r ysgol yn disgwyl i bob disgybl ymddwyn mewn modd piodol bob amser gan ddangos parch tuag at eu cyd-ddisgyblion a thuag at staff yr ysgol. Ni fydd unrhyw fath o fwlio yn cael ei oddef.

Polisi Gwrth Fwlio

Mae'r ysgol hefyd yn disgwyl i rieni ymddwyn mewn modd priodol tuag at staff yr ysgol.

Polisi Ymddygiad Rhieni

 
Polisi Defnydd o'r Ysgol

Os ydych am logi'r ysgol am ddigwyddiadau y tu hwnt i oriau ysgol, darllenwch y canllawiau yn y ddogfen hon.

I wneud cais i ddefnyddio'r adeiladau y tu hwnt i oriau dysgu. llenwch y ffurflen yma.

 
Polisi Tâl am Weithgareddau

Darllen y Polisi Tâl am Weithgareddau (Dogfen ddwyieithog)